Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher's Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program

Main Article Content

Gizem Nur ÇAĞLAYAN
Eser AĞGÖN

Abstract

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi Öğretim Programının temel felsefesinin ve öğretim çıktılarına yönelik(amaç) öğretmen görüşlerini incelemektir.


 Araştırmaya Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapan ( Manisa, Şanlıurfa, Kayseri, Kars, Aksaray, Sinop, İstanbul, Ankara),rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş gönüllü 9 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilerek ve aynı zamanda sorulara verilen cevaplar not alınarak toplanmıştır. Görüşmeye geçilmeden önce, ilgili öğretmenlere kayda alınacak olan görüşmelerin araştırma amaçlı olduğu belirtilmiştir. Veriler toplanırken katılımcı isimleri alınmamış kod isimler kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin alt problemlere verdikleri yanıtlar sözcük ve söz öbekleri şeklinde ayrılmış benzerlik ve ilişik kodları altında toplanmıştır. Temalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Beden Eğitimi Ders Programında ki başlık ve konulara göre belirlenmiştir.


Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının felsefi yaklaşımı ile ilgili olarak  öğretmenlerin ’Öğretim programının felsefi yaklaşımının yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu’ görüşünü benimsedikleri görülmektedir. Ayrıca Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının amaçlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde ise; Beden eğitimi dersinin öncelikli amacının öğrencinin hareket becerilerini geliştirmek olduğu belirtilmiştir.


 Araştırmanın sonucuna göre öğretim programının eğitim felsefesini yansıttığı ancak yeterli olmadığı görüşüne ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre öğretim programı yeniden düzenlenerek ve geliştirilerek ulusal seviyeye ulaştırılmalıdır.


 

Article Details

How to Cite
ÇAĞLAYAN, G. N., & AĞGÖN, E. (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program. Anatolia Sport Research, 2(2), 26-32. Retrieved from https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14
Section
Reserch Articles

References

- Kaya, Y.K. (1993). İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış. İkinci Basım. Yargı Basımevi Ankara, S:4.

- Ertük, S., (1972). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Yelkentepe Yayınları.

- Erden, M., (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.

- Ornstein, A. And Hunkins, F.P., (1988). Curriculum; Foundations, Principles And İssues, New Jersey, Prentice Hall.

- Demirel, Ö., (2012). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi.

- Tekin, H., (2004). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Ankara: Yargı Yayınevi.

- Terzi, A.R., (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 298-311.

- Türk Dil Kurumu. (1981) Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Tdk Yayınları No: 393. 2. Baskı.

- Meb, Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5‐8. Sınıflar).Ankara.

- Etem Yeşilyurt Nwsa Id : 2013.8.1.1c0577 Mevlana University, Konya-Turkey 2012- E-Journal Of New World Sciences Academy

- Zehra Tunçel, 2006, İşbirlikli Öğrenmenin Beden Eğitimi Başarısının, Bilişsel Süreçler Ve Sosyal Davranışlar Üzerindeki Etkileri

- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar)Ankara – 2018

- İlköğretim I. Ve Iı. Kademede Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarına Göre Uygulanma Durumunun İncelenmesi Kemal Tamer Sinan Ayan 2010 Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Ocak 2010, Xv(1), 25-44

- Aracı, H. Öğretmenler Ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi. 3.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 222, Ankara, 2001.

- Gillespie L, Culpan I. (2000). Critical Thinking: Ensuring The ‘Education’ Aspect İs Evident İn Physical Education. Journal Of Physical Education New Zealand. Proquest Education Journals, 33 (3), 84-96.

- Güven, Ö.(1992). Spor Anlayışımız Ve Sporun Sosyo-Ekonomik İşlevi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 35.

- Milli Eğitim, Beden Eğitimi Öğretim Programı. Erişim:Meb.Gov.Öğretmen

- Eğitimin Felsefi Temelleri, Nobel Yay 50-63, Ali Arslan

- Sönmez, V (1996). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Yayıncılık

- Demirel, Ö. (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 7. Baskı. Pegema Yayıncılık, Ankara.

- Nmez, V. (2000). Eğitimin Felsefi Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş. Editör: Veysel Sönmez, Anı Yayıncılık, Ankara

- Oliva, P. (2001). Developing The Curriculum. Fifth Edition. Longman, Usa

- Nevin Gündüz, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, Ix (3) 111-118

- Meb., Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Ve Kılavuzu. Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara, 2007.

- Abbott, R., Ryan, T., Constructing Knowledge, Reconstructing Schooling, Educational Leadership, 1999

- Murat Erdoğdu 2010 İlköğretim 2. Kademe Beden Eğitimi Ders Programının Değerlendirilmesine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010, Vııı (4) 151-162

- Demirhan, G., Bulca, Y., Altay, F., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., ... & Açıkada, C. (2008). Beden Eğitimi Öğretim Programları Ve Programların Yürütülmesine İlişkin Paydaş Görüşlerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimler İdergisi,19(3), 157-180.

- Vedia Gülüm Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, Ix (2) 57-64 Beden Eğitimi Öğretim Programının Uygulanabilme Koşulları İle İlgili Beden Eğitimi öğretmenlerinin görüşleri

- Mustafa Sözbilir Https://Fenitay.Files.Wordpress.Com/.../1112-Nitel-Arac59ftc4b1rmada-Veri-Analizi.Pdf

- Gıyasettin Demirhan Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. Ofsport Sciences 1997 (8), 1, 4-16 Beden Eğitimi Ve Spor De Öğrenme Öğretme Etkinlikleri

- Şaşan, H.H Yapılandırmacı Öğrenme,Yaşadıkça Öğrenme Dergisi Syf 74-7